آزمون فیزیک دهم تجربی فار
10%
۹۰,۰۰۰ تومان
آزمون شیمی دهم فار
10%
۱۳۰,۵۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

آزمون زیست شناسی دهم فار
10%
۱۳۰,۵۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

آزمون زیست شناسی دوازدهم فار
10%
۱۳۰,۵۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

آزمون شیمی دوازدهم 1400 فار
10%
۲۲۵,۰۰۰ تومان

متأسفیم تموم شد!

آزمون شیمی یازدهم فار
15%
۱۲۳,۲۵۰ تومان
هنوز کلی محصول داریم...

💳 ارسال تصویر تراکنش کارت به کارت

شماره کارت: 6362-1410-4934-3529

علیرضا احمدزاده سبزه وار

شماره سفارش*
نام و نام خانوادگی*
اظلاعات تراکنش را وارد کنید ↓*
تاریخ، مبلغ، شماره پیگیری، 4 رقم آخر شماره کارت